Privacybeleid

Bedankt om de website van Kickoff Online te bezoeken. Je privacy is erg belangrijk voor onze organisatie. Om je privacy beter te kunnen beschermen, hebben wij deze verklaring opgesteld waarin wij je vertellen over onze informatiemethoden en de zaken waarvan je op de hoogte dient zijn betreffende het verzamelen van je gegevens en hoe er gebruik van wordt gemaakt.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Kickoff Online, geleid door Wiebren Delhaye.

Adres: Nieuwstraat 15, 8480 Eernegem

Inschrijving KBO: BE 0791.898.694

De informatie die wij verzamelen

Als je ervoor kiest een informatieaanvraag of prijsaanvraag in te vullen, of wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief via onze website, of je start een chatsessie of enige andere vorm van communicatie met ons, kunnen je naam, adres, emailadres, telefoonnummer en verdere toegevoegde informatie door jou, onderdeel uitmaken van de gegevens die bewaard worden. Verder wordt je e-mailadres automatisch gebruikt om je op de hoogte te houden met onze nieuwsbrief. Mocht je dit niet wensen kan je je uitschrijven, via e-mail of door ons telefonisch te contacteren. Je persoonlijke gegevens op je aanvraagformulier worden op een veilige en geautomatiseerde manier opgeslagen binnen ons klantenbestand en de enige personen die toegang tot de gegevens hebben, zijn degenen die er absoluut van op de hoogte moeten zijn, zoals de zaakvoerder en de verantwoordelijke van de projecten en verkoop. Als je ervoor kiest gebruik te maken van ons offerte-aanvraag systeem, is het noodzakelijk dat je zowel je e-mailadres als je woonplaats invult, teneinde een correcte offerte te kunnen opgeven of de juiste aangevraagde informatie te kunnen sturen.

Hoe gebruiken we je gegevens

Wij gebruiken de gegevens die je over jezelf verstrekt om latere vragen te vergemakkelijken en om de geschiedenis van onze klanten op te volgen. Daarom kunnen we klantengegevens onbeperkt bijhouden, behalve als dit verboden wordt door een wettelijke bepaling of als een klant of prospect vraagt om zijn of haar gegevens te vernietigen. Soms gebruiken wij je naam, postadres en/of mailadres om je informatie te sturen betreffende Kickoff Online gerelateerde activiteiten en gelegenheden, tenzij je hebt aangegeven hier geen prijs op te stellen via de uitschrijf optie. Soms gebruiken wij de verzamelde niet-persoonlijk identificeerbare gegevens om het ontwerp en de inhoud van onze site te verbeteren en na te gaan welke personen van welke locaties toegang zoeken tot onze site en welke pagina’s zij op de site bezoeken, b.v. om deze gegevens te gebruiken om een totaalbeeld te krijgen bij de analyse van de bezoeken aan de site. Kickoff Online zal je persoonlijk identificeerbare gegevens nooit doorspelen aan derde partijen noch voor commerciële noch voor andere doeleinden. Op geen enkele andere manier zullen wij je persoonlijke gegevens vrijgeven aan anderen, tenzij hiertoe gedwongen door de wet b.v. via een gerechtelijk bevel of dagvaarding. Wij zullen deze gegevens ook verstrekken op verzoek van een instantie die de wet handhaaft.

Alle medewerkers van Kickoff Online kunnen beschikken over dat deel van de gegevens die op de bestelbon zijn ingevuld, waarvan ze op de hoogte moeten zijn om hun deel van de job te doen. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt noch hebben derden toegang tot deze gegevens.

Onze formulieren en de persoonlijke informatie die deze bevatten worden op computers opgeslagen, verwerkt en beschermd door onze IT-verantwoordelijken. Het versturen van een formulier, impliceert je expliciete toestemming voor het opslaan en verwerken van je gegevens op een computer.

Het verzamelen van informatie door de websites van derden

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op het gebruik en de verspreiding van de door je verkregen gegevens. Onze website kan links bevatten naar websites die een ander privacybeleid hebben, zoals Facebook en andere sociale media. De informatie die deze organisaties verzamelen worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Ook maken wij gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Een andere derde partij die toegang heeft tot je gsm-nummer is whatsapp om je telefonisch te contacteren. Bezoekers dienen kennis te nemen van het privacybeleid van de andere websites omdat wij geen invloed hebben op de gegevens die verstrekt worden aan of verzameld worden door derden. Ook het gsm-nummer om contact op te nemen wordt door Whatsapp gebruikt wordt om contact op te nemen. Omdat Kickoff Online geen invloed heeft op het privacybeleid van derden, valt je onder het privacybeleid, indien aanwezig, van de derde partij en kan Kickoff Online geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik en de verspreiding van je persoonlijke gegevens door die derde partij. Deze derde partijen, cloud services en software pakketten voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) volgens de EU.

De grondslagen voor de verwerking van gegevens

In beginsel verzamelen en verwerken wij je gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met je hebben als gevolg van je opdracht en het contract dat wij met je sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers / onderaannemers en voor de verwerking “boekhouding”.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en je belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen.

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan je met Kickoff Online contact opnemen via e-mail. 

Cookies

De Kickoff Online website maakt gebruik van “cookies.” Cookies zijn tekstfiles die naar de browser van je computer worden gestuurd om je voorkeuren vast te leggen. Je kan deze cookies ten allen tijde zelf van je computer verwijderen via de browsegeschiedenis.

Privacy van kinderen

Er wordt door ons geen extra informatie over kinderen verzameld, maar wij zijn bezorgd over de veiligheid van kinderen en hun gebruik van het Internet. Wij zullen daarom nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie vragen van personen jonger dan 18 jaar zonder controleerbare toestemming van hun ouders. Mochten wij tot de conclusie komen dat wij dergelijke gegevens hebben verzameld zonder de vereiste en controleerbare toestemming van de ouders, dan zullen wij deze gegevens zo snel mogelijk uit onze database verwijderen.

Hoe de gegevens worden beschermd

Om je gegevens te beschermen zijn er verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen. Dit omvat maatregelen om je online veiligheid te garanderen, en het risico op dataverlies, aanpassingen of ongeautoriseerde toegang te voorkomen waarbij het risico van de verwerking van persoonlijke gegevens in acht wordt genomen. Verder is er een bedrijfsproces die na verloop van enkele jaren de persoonlijke gegevens verwijderd.

Uitschrijven/Inschrijven

Wij bieden je de mogelijkheid ervoor te kiezen dat Kickoff Online je per e-mail of post geen informatie over onze diensten of andere gerelateerde informatie toezenden via “uitschrijven”. Op sommige plaatsen is het mogelijk je in te schrijven op lijsten die lokaal nieuws verzorgen: “inschrijven”. Als je wilt dat jouw naam en andere persoonlijk identificeerbare gegevens uit onze database worden verwijderd, dan kun je dit bewerkstelligen door een brief te sturen naar Kickoff Online, Nieuwstraat 15, 8480 Eernegem

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Mocht je vragen hebben betreffende het privacybeleid of een ander beleid van de Kickoff Online website of de uitvoering ervan, dan kun je contact opnemen per mail info@kickoffonline.be. Mocht je een klacht hebben kan je dit melden bij de privacycommissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Waar kan je meer gedetailleerde informatie vinden?

De algemene verordening gegevensbescherming volgens de EU kan u vinden op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex%3A32016R0679

Onze andere software pakketten, onder meer voor de boekhouding, zijn tevens Belgisch en conform de europeese wetgeving.

Datum van in werking treden

Dit privacybeleid is van toepassing sinds 1 oktober 2022. Kickoff Online behoudt zich het recht voor de voorwaarden van dit beleid op elk moment eenzijdig te wijzigen. Je gebruik van deze website betekent dat je het bovenvermelde beleid accepteert. Wijzigingen aan het privacybeleid zullen op deze site worden vermeld.